Tiến trình xây dựng khu dân cư Trâm Anh- Tel :01234 821202
Đào móng đổ đà kiềng và hố cột.
Sắt sử dụng : Việt Nhật phi 16.
Lắp vài  pa nô quảng cáo đơn giản


Xây dựng cuốn chiếu : đóng cốp pha- đổ cột.
Đổ xong toàn bộ đà kiềng 16 căn đầu tiên.
Gấp rút hoàn thành xong 57 cây cột sắt Việt Nhật phi 16.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến