Tiến trình xây dựng khu dân cư Trâm Anh- Tel :01234 821202
Đào móng đổ đà kiềng và hố cột.
Sắt sử dụng : Việt Nhật phi 16.
Lắp vài  pa nô quảng cáo đơn giản


Xây dựng cuốn chiếu : đóng cốp pha- đổ cột.
Đổ xong toàn bộ đà kiềng 16 căn đầu tiên.
Gấp rút hoàn thành xong 57 cây cột sắt Việt Nhật phi 16.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này