Bài đăng

Hình ảnh
Trang trại Mới tên Khu Căn cứ, có giám đốc mới là anh Phoan, sẽ phụ trách chăm sóc và phát triển đàn bò từ anh Tho chuyển giao lại. Ngoài ra anh Phoan còn lo trồng trọt một số cây trồng tại đây.
Hình ảnh
Trang trại mới tên Khu Căn cứ
Hình ảnh
Ngày dời trại bò Bàu sen về khu Căn Cứ

Làm đường, đoạn từ ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng qua ranh giới xã Hòa Khánh Đông

Hình ảnh

Kho Gò Mối 3

Hình ảnh

Khởi động Gò Mối 3

Hình ảnh

Nguyên nhân nước ngập toàn bộ khu vực

Hình ảnh