Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2017
Hình ảnh
Trang trại Mới tên Khu Căn cứ, có giám đốc mới là anh Phoan, sẽ phụ trách chăm sóc và phát triển đàn bò từ anh Tho chuyển giao lại. Ngoài ra anh Phoan còn lo trồng trọt một số cây trồng tại đây.
Hình ảnh
Trang trại mới tên Khu Căn cứ
Hình ảnh
Ngày dời trại bò Bàu sen về khu Căn Cứ