Chuẩn bị Đổ Đà Kiềng



Vừa Xong các lổ cột, tiến hành đổ đà kiềng


Nhận xét