Nạo vét mương thoát nước.


Kiểm tra tình trạng ngập nước Trước khi nạo vét mương

Nhận xét